Skakels na publikasies

Kinderboek: Die virus in die woud


Daar het ’n siekte uitgebreek aan die vÍrste punt van die woud. Die diere is benoud, skarrel rond en raak selfs bang, maar die wyse Dr. Uil het ’n plan! Kom vind uit hoe Pippi Posmeester, Nolsie Naaldekoker, Mou Meerkat en die ander woudbewoners saamwerk en saam gesond bly.

https://www.kraaluitgewers.co.za/e-winkel/die-virus-in-die-woud/

 

Navorsingspublikasie: Sibbe van kinders met kanker se belewenis in die gesinsdinamika na behandeling.

Die probleem wat aanleiding gegee het tot hierdie studie was dat die sibbe van kinders met kanker hulle gesinsverhoudings anders mag ervaar na afloop van die kankerbehandeling. Die doel was om sibbe van kinders met kanker se belewenis in die gesinsdinamika ná behandeling te verken en te beskryf.

Die navorsingsmetodologie sluit kwalitatiewe navorsing in met ‘n verkennende en beskrywende aard. Data is ingesamel deur ongestruktureerde onderhoude te voer met die sibbe van kinders wat vir kanker behandel is. Uit die data is agt kategorieë gevorm waarvolgens aanbevelings gemaak is vir die ouers van hierdie sibbe. Alhoewel die data nie aanduidend is dat sibbe die gesinsdinamika ná behandeling as problematies ervaar nie, soos in die probleemformulering geantisipeer, dra die inligting tóg by tot die ondersteuning van sibbe van kinders wat vir kanker behandel is deurdat ouers bewus gemaak kan word van hulle emosies en behoeftes.

Unisa: http://uir.unisa.ac.za/handle/10500/1345